Anorganske in organske snovi

Anorganske snovi so zgrajene iz elementov navedenih v periodnem sistemu in so lahko v trdnem, tekočem ali plinastem stanju. Te fizične snovi prežemajo tudi druga kraljestva narave – rastlinsko, živalsko in človeško – kjer zagotavljajo fizične okvirje za življenjska tkiva in organe. Organske snovi so potemtakem kombinacija kompleksnih fizičnih struktur in eteričnih snovi. Vzajemno delovanje eteričnih in fizičnih sil je bistvena značilnost vseh organskih snovi v primerjavi z anorganskimi snovmi, v katerih delujejo zgolj fizične sile s pomočjo kemičnih elementov.

Ko opazujemo svet narave, lahko ločimo obstoj mineralnega, rastlinskega in živalskega kraljestva, ki so nadalje razdeljena v številne podskupine – debla, razrede, rede, družine, rodove in vrste – na osnovi različnih lastnosti. [1] Vendar pa obstaja ena zelo očitna razmejitev med tem kar smatramo za neživo in živo: na eni strani imamo anorgansko področje mineralnega kraljestva in na drugi organsko področje rastlin in živali, vključno z ljudmi. Toda, ko se trudimo razumeti razliko med anorganskimi in organskimi snovmi, naletimo na nekatere težave. S ciljem, da bi razumeli bistveno razliko med tema dvema vrstama snovi, bomo obravnavali to vprašanje najprej z vidika naravoslovnih ved in nato z vidika duhovne znanosti.

Nejasno razlikovanje moderne znanosti

Ko poskušamo ugotoviti, kaj je znanstveno mnenje o razliki med organskimi in anorganskimi snovi, lahko naletimo na nejasne in zmedene klasifikacije, katerih končni rezultat je zabrisano razlikovanje med živimi in neživimi oblikami obstoja. Celo v primeru mineralov, kjer bi pričakovali logiko in jasnost, lahko naletimo na naslednjo definicijo minerala: "Mineral je element ali kemična spojina, ki je običajno kristalizirana in ki je nastala kot posledica geoloških procesov." Tej skupini ne pripadajo "kemične spojine, ki so v celoti proizvedene z biološkimi procesi brez prisotnosti geološke komponente (npr. sečni kamni, oksalatni kristali v rastlinskih tkivih, lupine morskih školjk, itd.)... Če pa je bil pri nastanku spojine vpleten geološki proces, tedaj je produkt lahko sprejet kot mineral." [2] To pomeni, da po tej definiciji lupina školjke, ki jo najdemo na plaži, ni mineral; v primeru, ko pa se najde fosil, ki vsebuje lupino starodavne školjke, potem se le-ta šteje kot mineral.

V drugi razvrstitvi mineralov, ki temelji na njihovi kemični sestavi, lahko najdemo poleg anorganskih spojin tudi razred organskih spojin, vključno s podrazredom organskih mineralov – to je mineralov biološkega izvora, kot so fosili in sečnina. [3] Poimenovanje samo je protislovno; bolj primerno poimenovanje bi bilo 'minerali organskega izvora'. Kakorkoli že, obstoj tega podrazreda dokazuje, da lahko minerali izvirajo tudi iz živih organizmov.

V drugi veji znanosti, organski kemiji, naletimo na naslednjo definicijo: "Organska kemija je znanstveno preučevanje strukture, lastnosti, sestave, reakcij in priprave (s sintezo ali drugimi sredstvi) spojin na osnovi ogljika, ogljikovodikov in njihovih derivatov." [4] V skladu s tem pristopom se vse snovi, ki temeljijo na ogljikovem okvirju, štejejo kot organske, vključno s petrokemičnimi proizvodi, kot so droge, lepila, plastika, barve, kmetijske kemikalije, itd. 'Organsko' je v prvotnem pomenu besede tisto, "kar se nanaša na ali izhaja iz živega organizma" ali "ima lastnosti, povezane z živimi organizmi. " [5] To pomeni, da so moderni znanstveniki uspeli spremeniti premog in plastiko v nekaj, kar pripada področju življenja – ne s pomočjo čudeža, temveč s pomočjo samovoljne definicije!

Na seznamu organskih spojin najdemo tudi sečnino. Če primerjate sečnino z namizno soljo na sliki, boste opazili, da je edina razlika med soljo, ki je uvrščena med anorganske snovi, in sečnino, ki je uvrščena med organske snovi, v zunanji obliki kristalov. Sicer sta obe bele mineralne snovi! Argument za razlikovanje je, da je sečnina proizvod živih organizmov. Da, to drži, vendar je sečnina glede na vse druge karakteristike mineral; to potrjuje tudi uvrstitev sečnine v skupino 'organskih mineralov'. Brez dvoma je, da imamo znotraj živih organizmov prisotne tudi anorganske mineralne snovi, vendar jih to dejstvo samo po sebi še ne spremeni v organske snovi.

Najbližje pravemu pomenu besede 'organsko' je definicija organske snovi kot "snovi, sestavljene iz organskih spojin, ki so prišle iz ostankov nekoč živih organizmov, kot so rastline in živali, in njihovih odpadnih proizvodov v okolju... Vse žive organizme sestavljajo organske spojine. V življenju organizmi izločajo v zemljo organske snovi, kot so iztrebki, odvržejo dele telesa, kot so listi in korenine, in ko organizem umre, začne njegovo telo zaradi delovanja bakterij in glivic razpadati in se razgrajevati." [6]

Drugi primer, kjer se znanstvena razvrstitev približa dejstvom življenja, je skupina biomolekul (ali bioloških molekul). Raziskovanje teh molekul je glavno področje organske kemije. Njihova glavna značilnost je, da so velike in zapletene. Tu najdemo resnične organske molekule: beljakovine, ogljikove hidrate in maščobe. [7] Toda, tudi v tem primeru je nekdo brez znanstvenega ozadja zlahka zmeden zaradi zapletenih in nasprotujočih načinov njihovega razvrščanja in poimenovanja v različnih virih.

Glavna značilnost zgoraj predstavljenih klasifikacij snovi v različnih naravoslovnih vedah je pomanjkanje doslednosti na temelju samovoljnih definicij in opredelitev. Takšno stanje povzroča zabrisano in nejasno razmejitev med tem, kaj je živo in kaj ne. Na primer, v dobro prodajani knjigi za študente medicine je opisanih šest nivojev strukturne organizacije: človeško bitje, nivo sistemov (npr. živčni sistem, itd.), nivo organov, nivo tkiv, celični nivo in kemični nivo. [8] Kemični nivo je nadalje razdeljen na molekule in atome.

Kar najbolj pade v oči pri tej razvrstitvi je, da ni jasne meje med anorganskim in organskim področjem obstoja. Seveda, zgornji strukturni nivoji, od telesa do celice, so očitno organski. In atomi oz. kemijski elementi so očitno anorganski. Toda v vmesni skupini molekul ni razlikovanja med preprostimi anorganskimi molekulami, kot so voda, ogljikov dioksid, kalcijev karbonat, itd., in kompleksnimi biološkimi molekulami, kot so škrobi, maščobe in beljakovine. Takšen pristop zatemni mejo med živimi organskimi in neživimi anorganskimi snovmi, ki jih je mogoče najti na nivoju molekul.

Jasno razlikovanje duhovne znanosti

Iz perspektive duhovne znanosti obstaja bistvena razlika med mineralnim kraljestvom in kraljestvom rastlin in živali. V mineralnem kraljestvu imamo mrtve mineralne snovi. Seveda niso povsem 'mrtve', saj v specifičnih pogojih kemično reagirajo med seboj. [9] Vendar pa so osnovni gradbeni elementi "življenja celice, ureditev celic, številni celični organizmi, združbe organizmov in skupinski ekosistemi" [10] in ne anorganske snovi, ki jih vodijo fizikalni in kemijski zakoni.

Obstaja očitna razlika med minerali in živimi organizmi: rast organizmov, njihovo razmnoževanje in umiranje. Kaj je razlog za to razliko? Kamen, kot primer anorganskega področja, se sestoji samo iz fizičnega telesa. Medtem ko so živi organizmi sestavljeni iz kombinacije fizičnega telesa in življenjskega telesa (oz. eteričnega telesa). Ti dve telesi se prežemata med seboj. Medtem ko je fizično telo mogoče neposredno zaznati, lahko zaznavamo življenjsko telo samo posredno, preko njegovih učinkov na organizem. Na primer, sposobnost rastline ali živali, da raste in se reproducira, je posledica obstoja eteričnega telesa. Poleg tega, če primerjamo kamen s kosom mesa, lahko opazimo, da bo meso čez nekaj časa začelo razpadati, medtem ko kamen – če nanj ne delujejo zunanji vplivi – lahko ohrani svojo obliko skozi tisočletja. Meso, kot primer organske snovi, razpade, ker ga je življenjsko telo živali zapustilo, potem ko je bila žival ubita. V kosu mesa imamo še vedno nekaj eteričnih sil zaradi prisotnosti organskih snovi, kot so beljakovine in maščobe, vendar bodo tudi te začele razpadati, če meso ni ustrezno shranjeno ali konzervirano. Potemtakem je prisotnost življenjskega telesa tisto, kar ohranja in vzdržuje žive organizme pri življenju.

Druga značilnost življenjskega telesa je očitna, če opazujemo rastlinsko kraljestvo. Rastline sprejemajo anorganske snovi, kot so ogljikov dioksid, voda in minerali, in – skozi proces fotosinteze in nadaljnjih postopkov rastlinske kemije – ustvarjajo ogljikove hidrate, maščobe in beljakovine. Torej lahko vidimo, da je najpreprostejša rastlina sposobna nečesa, kar vsi znanstveniki sveta z vso svojo tehnologijo ne zmorejo: [11] to je ustvarjanja živih organskih snovi iz anorganskih elementov s pomočjo sončne svetlobe in toplote. Rastline so brez dvoma vrhunski organski kemiki! [12] In ta sposobnost rastlin je posledica prisotnosti eteričnega telesa.

Nekateri procesi, ki jih mineralne snovi opravijo znotraj živih organizmov, spominjajo na procese, ki se lahko odvijajo v kemijskih laboratorijih. Zaradi tega so naravoslovni znanstveniki prišli do precej prenagljenih zaključkov, da je življenje nastalo iz mrtvih anorganskih snovi nekje v daljni preteklosti zemeljske evolucije. [13] Toda, ko se upošteva obstoj življenjskega telesa, potem postane vse bolj jasno; potem lahko razumemo, da ima to, kar se dogaja zunaj živih organizmov, pristen anorganski značaj, medtem ko na aktivnosti v notranjosti katerega koli živega organizma vpliva tudi eterično oz. življenjsko telo.

Na osnovi tega lahko organsko snov opišemo kot:

S pomočjo te 'definicije' so razvidne naslednje ugotovitve:

Zgornje razlage bodo razumljivejše, če jih postavimo v kontekst ŠTIRIDELNE NARAVE ČLOVEKA. Eno od štirih članov človeškega bitja je življenjsko oz. eterično telo. To telo "ni zgolj proizvod materialov in sil fizičnega telesa, ampak je resnično samostojna entiteta, ki sprva prikliče fizične materiale in sile k življenju. Skladno z duhovno znanostjo lahko rečemo: izključno fizično telo, kristal na primer, ima svojo obliko zaradi delovanja fizikalnih oblikovnih sil, ki so svojstvene temu, kar je brez življenja. Živo telo nima svoje oblike zaradi delovanja teh sil, saj v trenutku, ko ga življenje zapusti in je izpostavljeno fizikalnim silam, razpade na dele. Eterično telo je tisti organizem, ki ohranja fizično telo vsak trenutek njegovega življenja pred razpadom. [16]

Tako smo prišli do bistvene razlike med anorganskimi in organskimi snovmi. Medtem ko je struktura in funkcija anorganske snovi določena z učinkom fizičnih sil oblikovanja, je struktura in funkcija organske snovi prvenstveno določena z učinkom eteričnih sil oblikovanja. Na kratko, razlika je v prisotnosti in učinkovanju telesa življenja.

  OPOMBE

 1. V naravoslovju so živi organizmi razvrščeni v dodatna kraljestva, kot so bakterije, enoceličarji, gobe, itd. (klasifikacije se razlikujejo pri različnih avtorjih), ki tukaj niso upoštevane, saj ne spremenijo ničesar v zvezi z glavno temo tega besedila – to je primerjava snovi mineralnega kraljestva s snovmi, ki jih lahko najdemo v živih organizmih.
 2. Formalna definicija minerala, ki jo je odobrilo združenje 'International Mineralogical Association' v letu 1995. Vir: Wikipedia/Mineral, March 2012
 3. Wikipedia/Nickel–Strunz classification, March 2012
 4. Wikipedia/Outline of Organic Chemistry, March 2012
 5. Reader's Digest Universal Dictionary, London, 1987
 6. Wikipedia/Organic matter, March 2012
 7. Wikipedia/Organic Chemistry, Biomolecules, March 2012
 8. A. Waugh, A. Grant, Ross and Wilson: Anatomy and Physiology in Health and Illness, Elsevier Limited, 2004
 9. Čeprav je voda oz. tekočina glavni medij, ki omogoča večino kemijskih reakcij, imamo tudi kemijske reakcije, kot je izgorevanje, ki se dogajajo v zračnem mediju.
 10. Lynn Margulis & Dorian Sagan, What Is Life?, University of California Press, 2000
 11. Znanost lahko manipulira življenje, ne more pa ga ustvariti. Kljub temu, da so odkrili strukturno sestavo mnogih živih snovi, niso izdelali še nobene žive stvari iz izključno anorganskih sestavin. Vse, kar lahko storijo, je, da vzamejo dele živih organizmov (kot so DNK iz mikroorganizmov ali celice) in jih manipulirajo z namenom spreminjanja ene od njihovih značilnosti. Ta metoda manipulacije živih organizmov se uporablja tudi v genskem inženiringu.
 12. Za opis te značilnosti rastlin glej poglavje Plants Are All Chemists v knjigi The Lost Language of Plants, Stephen Harrod Buhner, Chelsea Green Publishing, 2002
 13. Obstajajo znanstveniki, ki se ne strinjajo s temi poenostavitvami o izvoru življenja. Primer takega 'krivoverca' je Rupert Sheldrake s svojo knjigo A New Science of Life, The Hypothesis of Formative Causation (Icon Books, London, 2009). V njej avtor predlaga razlago, da so oblike živih organizmov vodene s tako imenovanimi 'morfičnimi polji', preko katerih je aktiven spomin o tem, kar se je zgodilo pred tem. Na ta način je tisto, "kar se dogaja, odvisno od tega, kar se je zgodilo prej", zato ker je "spomin neločljivo povezan z naravo." Ta 'morfična polja' je možno videti kot manifestacijo eteričnih sil.
 14. En primer takšne velike molekule je glikogen, ki se imenuje tudi živalski škrob. Na glavni sliki je znotraj lista narisana struktura glikogena, kjer vsaka pika predstavlja molekulo glukoze, kar pomeni, da vsebuje več sto ali več tisoč atomov vsakega elementa.
 15. Ti primeri kažejo, da v naravi srečamo tudi preobrazbe snovi iz organskega v anorgansko in nazaj v organsko. To je seveda možno le s sodelovanjem živih organizmov, vključno z številnimi mikroorganizmi in gobami, ki omogočajo razgradnjo lesa in podobnih mineraliziranih snovi.
 16. Rudolf Steiner, Theosophy, Rudolf Steiner Press, 2005